Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Prawo bankowe arrow Drogie euro bije w banki spółdzielcze i zrzeszające
Drogie euro bije w banki spółdzielcze i zrzeszające Drukuj
20.02.2009

ImageUstawa z 7 grudnia 2000 r. mocno wyśrubowała wymagania wobec banków spółdzielczych i zrzeszających, nakazując tym pierwszym osiągnąć 1 mln euro do 31 grudnia 2010 r., a tym drugim 20 mln euro do 31 grudnia 2006 r.  Obowiązuje ona nadal, jednak w traktacie akcesyjnym skrócono bankom spółdzielczym czas dochodzenia do 1 mln euro aż o 3 lata.

Część banków spółdzielczych i zrzeszających ma kłopoty ze spełnieniem wymogów, bo kurs euro przekroczył 4,50 zł.

Sprawa wysokich wymogów kapitałowych dla banków zrzeszających została przegrana w 2000 r., przed uchwaleniem ustawy.

Skróceni czasu osiągnięcia 1 mln euro dla banków spółdzielczych zostało przegrane w trakcie negocjacji traktatu akcesyjnego w latach 2000-2003.

Instytut Bankowości Spółdzielczej próbuje wyjaśnić, dlaczego tak się stało.

W komunikacie z posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z 2 marca 2000 r., dotyczącego projektu ustawy, która została uchwalona 7 grudnia 2000 r.  czytamy:
"Dla sprostania warunkom konkurencji w interesie samych banków spółdzielczych, przy uwzględnieniu ich zdolności ekonomicznych, winno być dążenie do osiągnięcia minimalnej, przewidzianej prawem wspólnotowym wysokości funduszy własnych, tj. 1 mln EURO w terminie przewidzianym w projekcie rządowym, który uwzględnia w tym zakresie stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze ''Swoboda świadczenia usług''.

W ustawie z 7 grudnia 2000 r.  jest zapis o konieczności spełniania wymogu 1 mln euro przez BS-y dopiero 31 grudnia 2010 r.  

Jednak z informacji o nagocjacjach tymczasowo zamkniętych 18 listopada 2000 r., wynika, że Polska uzyskała od UE dla banków spółdzielczych czas na osiągnięcie kapitałów 1 mln euro tylko do 31 grudnia 2007 r.

Może to oznaczać, że ustawa z 7 grudnia 2000 r. została uchwalona wbrew stanowisku UE, a strona polska liczyła, że uda się w trakcie dalszych negocjacj z UE wydłużyć okres do 31 grudnia 2010 r. i pewnie nie powiodło się.

Komu z polskiej strony nie udało się przekonać UE do terminu 31 grudnia 2010 r.?

Sektorowi banków spółdzielczych, KZBS i ZBP.


Nie udało się też Jackowi Bartkiewiczowi, który w latach 2001-2002 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, sprawując nadzór nad instytucjami finansowymi i rachunkowością, departamentami: Finansów, Gospodarki Narodowej oraz Polityki Regionalnej i Rolnictwa.

Choć w jego przypadku można sądzić, że nie bardzo się starał.

Jacek Bartkiewicz  miał w tym swój prywatny interes. Po urzędowaniu w Ministerstwie Finansów został prezesem BGŻ. Chciał prywatyzacji tego banku wspólnie z Rabobankiem. Przeszkadzał mu w tym sektor banków spółdzielczych, który miał sporo akcji BGŻ. Przyspieszenie wymogu osiągnięcia przez banki spółdzielcze 1 mln euro o 3 lata mogło skłonić część z nich do sprzedania części akcji BGŻ holenderskiemu Rabobankowi. Tak też się stało.

W grudniu 2004 r. wszystkie banki zrzeszające i większość banków spółdzielczych sprzedała posiadane akcje BGŻ holenderskiemu Rabobank International Holding B.V., podmiotowi zależnemu Rabobank Nederland. W ten sposób, po 30 latach współpracy, został przypieczętowany rozwód między państwowym bankiem, zajmującym się obsługą rolnictwa, a sektorem bankowości spółdzielczej.

Jacek Bartkiewicz, prezes zarządu BGŻ SA, w styczniu 2005 r. w autoryzowanej wypowiedzi ocenił te zdarzenia tak:
"Niezwykle wysoko należy ocenić rolę banków spółdzielczych i zrzeszających - dotychczasowych akcjonariuszy banku - w procesie jego prywatyzacji. Dzięki temu, iż nowy inwestor zaoferował tym bankom korzystną cenę odkupu akcji BGŻ, transakcja ta znajdzie pozytywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych sektora bankowości spółdzielczej. Powinno się to również przyczynić do spełnienia przez te banki do 2007 r. wymogu tzw. III progu kapitałowego. Obecne relacje BGŻ z bankami spółdzielczymi wskazują na znaczące szanse nawiązania współpracy biznesowej, z korzyścią dla klientów zamieszkujących małe miasta i wsie. Jedną z form realizacji tej współpracy jest już dziś funkcjonująca umowa o wzajemnym bezpłatnym udostępnianiu bankomatów z dwoma bankami zrzeszającymi tj. Mazowieckim Bankiem Regionalnym i Bankiem Polskiej Spółdzielczości - dotychczasowymi akcjonariuszami BGŻ. Nasza współpraca z sektorem spółdzielczym pozwoli też efektywnie konkurować z innymi podmiotami finansowymi, działającymi na terenach poza dużymi miastami. Z byłymi akcjonariuszami zamierzamy współpracować, a nie konkurować." 

Nadal czekamy na odpowiedź biura prasowego Ministerstwa Finansów  w tej sprawie.

Jerzy Krajewski

 

Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 119 poz. 1252

USTAWA


z dnia 7 grudnia 2000 r.


o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.


(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2000 r

Art. 27

"3.  Bank spółdzielczy, który zrzeszył się z bankiem zrzeszającym, jest obowiązany uzyskać zwiększenie sumy funduszy własnych do poziomu nie niższego niż:
1)   równowartość 300.000 EURO - do dnia 31 grudnia 2001 r., obliczonych w złotych według średniego kursu wynikającego z tabeli kursów ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na koniec roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego,
2)   równowartość 500.000 EURO - do dnia 31 grudnia 2005 r., obliczonych w złotych według średniego kursu wynikającego z tabeli kursów ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na koniec roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego,
3)   równowartość 1.000.000 EURO - do dnia 31 grudnia 2010 r., obliczonych w złotych według średniego kursu wynikającego z tabeli kursów ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na koniec roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego."


Art. 28. Banki, które w dniu wejścia w życie ustawy nie spełniają wymogu określonego w art. 2 pkt 2, a pełniące funkcje banku zrzeszającego lub regionalnego zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369, z 1995 r. Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 939) obowiązane są uzyskać zwiększenie sumy funduszy własnych do poziomu nie niższego niż:
  1)   równowartość 10.000.000 EURO - w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, obliczonych w złotych według średniego kursu wynikającego z tabeli kursów ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na koniec roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego,
  2)   równowartość 15.000.000 EURO - do dnia 31 grudnia 2003 r., obliczonych w złotych według średniego kursu wynikającego z tabeli kursów ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na koniec roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego,
  3)   równowartość 20.000.000 EURO - do dnia 31 grudnia 2006 r., obliczonych w złotych według średniego kursu wynikającego z tabeli kursów ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na koniec roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego.

Więcej na ten temat:

Kto o 3 lata skrócił czas na wymogi kapitałowe

Pierwsze czytanie ustawy

Informacje o sprawach tymczasowo zamkniętych 18 listopada 2000 r.

W najbliższym czasie Skarb Państwa nie sprzeda reszty BGŻ

Prezentacja prof. Jana Szambelańczyka

Rabo chce całego BGŻ

Odbierzmy Holendrom BGŻ - burzliwa  dyskusja na forum PR News

Odbierzmy Holendrom BGŻ

Rabobank chce odkupić resztę akcji BGŻ

Mocne starcie BGŻ z BS 

Rozstanie z BGŻ - artykuł ze stycznia2 005 r. z autoryzowaną wypowiedzią Jacka Bartkiewicza

Brońmy samodzielności

Spekulacje pomagają zrozumieć rzeczywistość

List prezesa Mirosława Potulskiego

Informacja Biura PR BPS

Czy Rabobank przejmie kontrolę nad BPS?

Mirosław Michałowski prostuje informacje BPS

Wizyta przedstawicieli Rabobabnku

Kto zabrał BGŻ bankom spółdzielczym ?

Holendrzy pokazali jak wiele potrafią

Zagraża nam komercja z grupy Rabobank

Beskidzki DM skupuje akcje BPS

Leszek Balcerowicz w PBS w Kwidzynie

Więcej o odwołaniu Pawła Siano

IBS chwali wybranie Mirosława Potulskiego

Oficjalne powody odwołania Pawła Siano

Asseco wspiera Pawła Siano

Krzysztof Radziszewski p. o. prezesa BPS

Rada Nadzorcza, która odwołała Pawła Siano

Niepewny los Pawła Siano

Człowiek Roku Sektora Banków Spółdzielczych

 

 
designed by www.madeyourweb.com