Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Prawo bankowe arrow Omówienie sytuacji sektora bankowości spółdzielczej w Sejmowej Podkomisji ds. Instytucji Finansowych
Omówienie sytuacji sektora bankowości spółdzielczej w Sejmowej Podkomisji ds. Instytucji Finansowych Drukuj
09.04.2009

ImageJerzy Różyński, prezes KZBS, zapropnował  m.in. wprowadzie gwarancji skarbu państwa dla papierów dłużnych emitowanych przez banki zrzeszające, które będą mogły udzielać pożyczki podporządkowane dla banków spółdzielczych,  wypracowanie rozwiązań na rzecz wyliczania poziomu funduszy własnych w złotych.

 

1 kwietnia 2009 r. podczas posiedzenia Podkomisji Sejmowej Komisji Finansów Publicznych została omówiona aktualna sytuacja w sektorze banków spółdzielczych ze szczególnym uwzględnieniem trudności niektórych banków spółdzielczych z utrzymywaniem kapitałów własnych na wymaganym poziomie 1mln euro. 

Spotkanie rozpoczął Jerzy Różyński - prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych przedstawiając prezentację nt. obecnej sytuacji sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Prezes Różyński przedstawił silną pozycję banków spółdzielczych na tle sektora bankowego pokazując tym samym ogromne możliwości i potencjał banków spółdzielczych. Szczególną uwagę poświęcił problematyce funduszy własnych banków spółdzielczych oraz proponowanym przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych następujących rozwiązaniom:

-         przyjęcie kursu walutowego z 2008 r.,

-         gwarancje skarbu państwa dla papierów dłużnych emitowanych przez banki zrzeszające, które będą mogły udzielać pożyczki podporządkowane dla banków spółdzielczych,

-         wypracowanie rozwiązań na rzecz wyliczania poziomu funduszy własnych w złotych,

-         negocjacje na rzecz ustalenia terminu osiągnięcia poziomu funduszy własnych do dnia 31 grudnia 2010 r,,

-         możliwość emisji  papierów dłużnych przez banki spółdzielcze.

Wśród rozwiązań problematyki funduszy własnych na uwagę zasługuje również pomysł odnośnie inicjatywy legislacyjnej w przedmiocie wprowadzenia zmian legislacyjnych mających na celu przyznanie bankom spółdzielczym uprawnienia do emitowania obligacji, do której bardzo pozytywnie odniósł się poseł na Sejm RP Sławomir Neumann, Przewodniczący Podkomisji Stałej ds. instytucji finansowych.

Następnie prezes Różyński poruszył  tematykę kredytów preferencyjnych z systemem dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. KZBS zaproponował w tej sprawie, aby stary portfel kredytów preferencyjnych został ujednolicony zgodnie z obecnie obowiązującym oprocentowaniem. Innym rozwiązaniem jest zmiana oprocentowania algorytmu kredytów preferencyjnych i prowizji zgodnie z warunkami panującymi aktualnie na rynku.

Inną poruszoną podczas posiedzenia kwestią była uciążliwa dla banków biurokracja (w tym między innymi BION). Prezes Różyński zaproponował tej sprawie organizację kolejnych spotkań z udziałem m.in. Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Ministerstwa Finansów oraz przedstawicieli Sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz organizację szkoleń dla banków spółdzielczych uwzględniających ich specyfikę.

Do propozycji przedstawionych przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych pozytywnie odniósł się Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich, podkreślając szanse na rozwój sektora bankowości spółdzielczej w dobie spowolnienia gospodarczego oraz znaczącą rolę wsparcia udzielanego bankom spółdzielczym przez właściwe instytucje państwowe.

Uczestniczący w posiedzeniu Podkomisji Sejmowej posłowie na Sejm RP, m.in. Edward Wojtas (PSL) oraz przedstawiciele sektora bankowości spółdzielczej, w tym Adam Skowroński - wiceprezes GBW S.A. oraz Jerzy Różyński - prezes zarządu KZBS i Waldemar Woliński - członek zarządu KZBS poruszyli temat nadzoru sprawowanego wobec banków spółdzielczych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W tym zakresie szczególną uwagę poświecono BION czyli procesowi Badania i Oceny Nadzorczej. Przedstawiciele sektora bankowości spółdzielczej stwierdzili, że  forma i tryb przeprowadzania procesu nadzorczego BION powinien uwzględniać specyfikę banków spółdzielczych, stanowiących instytucje prowadzące działalność o charakterze lokalnym, zatrudniające relatywnie niewielką liczbę pracowników.

Dariusz Twardowski - dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej Komisji Nadzoru Finansowego odnosząc się do poruszonych przez przedstawicieli sektora bankowości spółdzielczej kwestii poinformował, że funkcje nadzorczo-kontrolne sprawowane wobec banków spółdzielczych przez KNF są realizowane z zachowaniem  zasady proporcjonalności. Oznacza ona konieczność uwzględnienia - w toku czynności nadzoru - skali rozwoju, profilu ryzyka i zakresu działalności poszczególnych banków spółdzielczych. Zwrócił również uwagę na możliwość podjęcia przez banki zrzeszające działań na rzecz bardziej efektywnego informowania banków spółdzielczych o szczegółowych zasadach przeprowadzania procesu oceny wobec banków spółdzielczych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Sławomir Neumann - poseł na Sejm RP Przewodniczący Podkomisji oraz inni posłowie na Sejm RP, Dariusz Twardowski - Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej Komisji Nadzoru Finansowej, Sebastian Skuza -  Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów, Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes  Związku Banków Polskich, Jerzy Bańka - Dyrektor Departamentu ds. legislacyjno-prawnych  ZBP, Prezes Krajowego Związku Banków Polskich - Jerzy Różyński, Waldemar Woliński - Członek Zarządu KZBS, Czesław Swacha - Członek Rady KZBS, Piotr Huzior- Członek Rady KZBS oraz Prezes Związku Rewizyjnego im. F. Stefczyka w Warszawie, Adam Skowroński - Wiceprezes Zarządu GBW S.A., Michał Krakowiak - Wiceprezes Zarządu MR Banku S.A.

źródło: www.kzbs.org

 
designed by www.madeyourweb.com