Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Fundusze arrow GBS Bank promuje fundusz inwestycyjny
GBS Bank promuje fundusz inwestycyjny Drukuj
27.09.2010

"GBS Bank po wnikliwej analizie rynku finansowego, wybrał z oferty Union Investment najatrakcyjniejsze produkty o zróżnicowanym zaangażowaniu kapitału, czasu i ryzyka !", poleca GBS Bank na swojej stronie internetowej.

 

Produkty Union Investment w ofercie Znajomego GBS Banku


Union Investment na rynku europejskim istnieje od 1956 roku, posiada ponad 200 funduszy, jego aktywa przekraczają 160 mld euro, to lider na rynku Funduszy Inwestycyjnych, zdobywający liczne nagrody i wyróżnienia.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, po wnikliwej analizie rynku finansowego, GBS Bank wybrał z oferty Union Investment TFI SA produkty, o zróżnicowanym zaangażowaniu kapitału, czasu i ryzyka.

"Ziarnko do Ziarnka" - Plan Systematycznego Oszczędzania

To rozwiązanie dla Klienta, który:

chce systematyczne wpłacać niewielkie kwoty,
planuje oszczędzać na wybrany cel minimum 5 lat,
interesuje go stabilny wzrost inwestycji w dłuższej perspektywie czasowej (plan oparty na subfunduszu UniStabilny wzrost).
Zasadę działania Planu najlepiej tłumaczy przysłowie "Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka". Wpłacając systematycznie niewielkie kwoty, z czasem można uzbierać całkiem pokaźną sumę pieniężną. Dodatkowo wpłacając systematycznie środki, unika się ryzyka rozpoczęcia inwestycji w nieodpowiednim momencie. Plan Systematycznego Oszczędzania, to również możliwość oszczędzania na dowolny cel - każdy z nas ma inne potrzeby i plany na przyszłość, np.:

zapewnienie dzieciom dobrego startu w życie (szkoła, studia, mieszkanie),
podróż marzeń,
wyjątkowy prezent dla kogoś bliskiego,
dodatkowa emerytura,
kapitał początkowy, bądź wcześniejsza spłata kredytu mieszkaniowego,
"czarna godzina".


UniKorona Pieniężny


Celem subfunduszu jest ochrona realnej wartości jego aktywów. Subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak, bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości.

To rozwiązanie dla Klienta, który:
nigdy nie inwestował w fundusze i boi się utraty swoich pieniędzy,
nie chce inwestować w akcje,
chce mieć możliwość wycofania pieniędzy w krótkim czasie, czyli nie planuje
inwestowania długoterminowego.
Zalety subfunduszu:

zawsze można wypłacać pieniądze,
nie ma opłaty za nabycie bądź zmianę subfunduszu,
niska minimalna wpłata: jedynie 100 zł,
ryzyko straty jest minimalne - wartość inwestycji nie podlega dużym wahaniom.
UniKorona Obligacje
Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku dokonywania lokat subfunduszu w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe.

To rozwiązanie dla Klienta, który:
oczekuje wyższej stopy zwrotu niż na lokacie bankowej,
nie chce, żeby jego inwestycja była zależna od wahań giełdy,
myśli o inwestycji 1-2 letniej.
Zalety subfunduszu:

umiarkowany poziom zmienności wartości jednostki uczestnictwa,
niska minimalna wpłata: tylko 100 zł,
nie ma opłat za nabycie bądź zmianę.


UniStabilny Wzrost


Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, zarówno o charakterze stałym, jak i zmiennym. Udział tych instrumentów w portfelu to minimum 60%, akcje to nie więcej niż 40% portfela.

To rozwiązanie dla Klienta, który:
wykazuje umiarkowaną skłonność do ryzyka,
oczekuje stabilnej inwestycji, a przy dobrej koniunkturze giełdowej - dodatkowego zysku, większego niż na lokacie,
chce mieć udział w zyskach polskich akcji, a jednocześnie obniżyć ryzyko poprzez papiery dłużne,
jest gotowe na co najmniej 3 - letnią inwestycję.
Zalety subfunduszu:
duży potencjał wzrostu oraz mniejsze ryzyko niż w przypadku funduszy akcyjnych,
dzięki starannie dobranym instrumentom dłużnym (przynajmniej 60% portfela) zdecydowana większość inwestycji spokojnie i powoli rośnie. Gdy na giełdzie trwa hossa, fundusz zarabia więcej, niż w przypadku inwestycji w instrumenty bezpieczne; a kiedy notowania idą w dół- ewentualna strata nie jest znacząca,
niska minimalna wpłata, tylko 100 zł.


UniKorona Akcje


Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek. Udział akcji w aktywach subfunduszu może wynosić 100% i nie może być niższy niż 60%. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek. Subfundusz może też kupować akcje firm o średniej kapitalizacji.

To rozwiązanie dla Klienta, który:
akceptuje bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne i częste zmiany wartości jednostki uczestnictwa,
jest zainteresowany alternatywą dla bezpośredniej inwestycji w akcje,
jest gotowy na co najmniej 5-letnią inwestycję.
Zalety subfunduszu:
duży potencjał wzrostu,
możliwość udziału w zyskach z akcji największych polskich spółek,
niska minimalna wpłata: jedynie 100 zł.
Skorzystaj z oferty i wybierz najciekawszy fundusz !

 

źródło: www.gbsbarlinek.pl

 
designed by www.madeyourweb.com