Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Fundusze arrow 107 dystrybutorów funduszy inwestycyjnych
107 dystrybutorów funduszy inwestycyjnych Drukuj
04.01.2008
 W drugim pó³roczu 2007 r. aæ 39  banków spó³dzielczych uzyska³o zgodź  na sprzedaæ jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. To dwa razy wiźcej niæ w pierwszym pó³roczu 2007 r.  Dziźki temu liczba dystrybutorów jednostek w sektorze banków spó³dzielczych wzros³a do 107.


Coraz wiźcej banków spó³dzielczych sprzedaje jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Niektóre wspó³pracuj± z kilkoma TFI.

Kilkuletni wzrost cen akcji na Gie³dzie Papierów Warto¶ciowych w Warszawie spowodowa³ zwiźkszone zainteresowanie osób posiadaj±cych pieni±dze  inwestowaniem na rynku kapita³owym.  Czź¶ę z nich likwiduje lokaty bankowe i kupuje akcje lub jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Æaden z podmiotów zwi±zanych z sektorem bankowo¶ci spó³dzielczej nie ma prawa po¶redniczyę w zakupie akcji na gie³dzie. Coraz wiźcej BS-ów moæe natomiast  pomóc inwestowaę na rynku kapita³owym za po¶rednictwem towarzystw funduszy inwestycyjnych, które sprzedaj± jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. TFI dziel± siź z bankami czź¶ci± op³at dystrybucyjnych, które najwyæsze s± w przypadku funduszy akcyjnych, gdzie dochodz± do 5 proc.

Po¶rednictwo w sprzedaæy jednostek wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego. W jej uzyskaniu pomagaj± TFI.


Dystrybutorzy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych z sektora banków spó³dzielczych 


Lp.  Nazwa banku Data zgody KNF*
1.  Mazowiecki Bank Regionalny 2000.03.03
2. Bank Polskiej Spó³dzielczo¶ci 2003.01.14
3. Bank Spó³dzielczy w Końskich 2003.09.03
4. Bank Spó³dzielczy "Bank Rolników" 2004.02.10
5. Powiatowy Bank Spóldzielczy w Wźgrowie 2004.02.10
6. Bank Spó³dzielczy w Suchedniowie 2004.02.10
7. Bank Spó³dzielczy Ruciane Nida 2004.03.09
8. Bank Spó³dzielczy Rzemios³a w Krakowie 2004.03.09
9. Bank Spó³dzielczy w Andrychowie 2004.03.09
10. Bank Spó³dzielczy w Bi³goraju 2004.03.09
11. Bank Spó³dzielczy w Cieszynie 2004.03.09
12. Bank Spó³dzielczy w Kolnie 2004.03.09
13. Bank Spó³dzielczy w Krzeszowicach 2004.03.09
14. Bank Spó³dzielczy w Radziechowach Wieprzu 2004.03.09
15. Bank Spó³dzielczy w Rykach 2004.03.09
16. Bank Spó³dzielczy w Starachowicach 2004.03.09
17. Bank Spó³dzielczy w W±chocku 2004.03.09
18. Bank Spó³dzielczy w Myszkowie 2004.03.30
19. Bank Spó³dzielczy  w Szczebrzeszynie 2004.03.30
20. Bank Spó³dzielczy w Stalowej Woli 2004.04.26
21. Powiatowy Bank Spó³dzielczy w Kździerzynie Ko¼lu 2004.05.25
22. Bank Spó³dzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim 2004.05.25
23. Bank Spó³dzielczy w £opuszynie 2004.10.20
24. Bank Spó³dzielczy w Le¶nicy 2004.11.03
25. Bank Spó³dzielczy w Skierniewicach 2004.11.25
26. Ba³tycki Bank Spó³dzielczy 2005.01.28
27. Bank Spó³dzielczy  w Tarnobrzegu  2005.09.14
28. Krakowski Bank Spó³dzielczy  2005.11.08
29. Spó³dzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie 2006.01.12
30. Bank Spó³dzielczy w Toruniu 2006.02.15
31. Podkarpacki Bank Spó³dzielczy w Sanoku 2006.04.28
32. Spó³dzielczy Bank Rzemios³a i Rolnictwa w Wo³ominie 2006.04.28
33. Bank Spó³dzielczy w Skawinie 2006.05.12
34. Nadwi¶lański Bank Spó³dzielczy w Czerwińsku nad Wis³± 2006.05.16
35. Bank Spó³dzielczy w Szczytnie 2006.05.30
36. Powiatowy Bank Spó³dzielczy z siedziba w Lubartowie 2006.05.30
37.  Bank Spó³dzielczy w Mońkach 2006.06.29
38.  Mazowiecki Bank Spó³dzielczy w £omiankach 2006.07.20
39. Gospodarczy Bank Spó³dzielczy w Barlinku 2006.08.11
40.  Bank Spó³dzielczy w Pruszczu Gdańskim 2006.08.11
41. Bank Spó³dzielczy w Raszynie 2006.08.18
42. Bank Spó³dzielczy w Zambrowie 2006.09.15
43. Bank Spó³dzielczy w Koronowie 2006.10.25
44.  Kaszubski Bank Spó³dzielczy w Wejherowie 2006.11.24
45.  Bank Spó³dzielczy w Prudniku 2006.11.29
46.  Bank Spó³dzielczy w Dzieræoniowie 2006.12.06
47.  Bank Spó³dzielczy w Kamiennej Górze 2006.12.12
48.  Bank Spó³dzielczy w Ostrowcu ¦wiźtkorzyskim 2006.12.12
49. Bank Spó³dzielczy w Ciechanowie 2006.12.20
50. Bank Spó³dzielczy w Zwoleniu 2007-03-08
51. Bank Spó³dzielczy w Brańsku   2007-03-12
52. Bank Spó³dzielczy w Bia³ymstoku  2007-03-26
53. Bank Spó³dzielczy Towarzystwo Oszczźdno¶ciowo-Poæyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach 2007-03-26
54.  Bank Spó³dzielczy Duszniki  2007-04-04
55. Bank Spó³dzielczy we Wschowie  2007-04-04
56. Rejonowy Bank Spó³dzielczy w Lututowie  2007-04-12
57. Bank Spó³dzielczy w Tczewie 2007-04-25
58. Bank Spó³dzielczy w Bia³ej Rawskiej   2007-04-30
59. Bank Spó³dzielczy w Inowroc³awiu 2007-04-30
60. Bank Spó³dzielczy w Kielcach 2007-04-30
61. Bank Spó³dzielczy w Lipnie  2007-04-30
62.  Bank Spó³dzielczy MAZOWSZE w P³ocku  2007-05-29
63. Powi¶lański Bank Spó³dzielczy w Kwidzynie    2007-05-29
64. Bank Spó³dzielczy w O³awie  2007-06-08
65.Bank Spó³dzielczy w Tworogu  2007-06-08
66. Bank Spó³dzielczy w Sandomierzu  2007-06-18
67. Bank Spó³dzielczy w Siedlcu 2007-06-19
68. Bank Spó³dzielczy w Radomsku 2007-06-21
69. Bank Spó³dzielczy w Katowicach 2007-07-04
70. Bank Spó³dzielczy Rzemios³a w Szczecinie 2007-07-04
71. Bank Spó³dzielczy w Czarnkowie 2007-07-05
72. Bank Spó³dzielczy w Skórczu  2007-07-05
73. Bank Spó³dzielczy w Staszowie 2007-07-06
74. Pa³ucki Bank Spó³dzielczy w W±growcu 2007-07-06
75. Bank Spó³dzielczy w Chrzanowie  2007-07-10
76. Bank Spó³dzielczy w Wo³czynie 2007-07-11
77. Bank Spó³dzielczy w Z±bkowicach ¦l±skich 2007-07-11
78. Powiatowy Bank Spó³dzielczy w Soko³owie Podlaskim 2007-07-11
79. Bank Spó³dzielczy w Lesznowoli 2007-07-17
80. Bank Spó³dzielczy Pojezierza Miźdzychocko-Sierakowskiego w Sierakowie  2007-08-01
81. Bank Spó³dzielczy w Sochaczewie 2007-08-01
82. Bank Spó³dzielczy w Tomaszowie Lubelskim 2007-08-01
83. Bank Spó³dzielczy w Wysokiem Mazowieckiem 2007-08-01
84. Bank Spó³dzielczy w Krokowej 2007-08-03
85. Poznański Bank Spó³dzielczy 2007-08-03
86. Spó³dzielczy Bank Ludowy w Z³otowie 2007-08-13
87. Bank Spó³dzielczy w Gnie¼nie  2007-08-20
88. Bank Spó³dzielczy w Szczekocinach 2007-08-20
89. Braniewsko-Pas³źcki Bank Spó³dzielczy z siedzib± w Pas³źku 2007-08-20
90. Nadobrzański Bank Spó³dzielczy w Rakoniewicach 2007-08-22
91. Bank Spó³dzielczy w Na³źczowie 2007-09-10
92. Bank Spó³dzielczy w Radzyniu Podlaskim  2007-09-10
93. Bank Spó³dzielczy w Karczewie  2007-09-13
94. Bank Spó³dzielczy w Grodzisku Wielkopolskim 2007-09-14
95. Bank Spó³dzielczy w I³owej  2007-09-14
96. Bank Spó³dzielczy w Bia³o¶liwiu  2007-09-19
97. Bank Spó³dzielczy w Chodzieæy 2007-09-19
98. Bank Spó³dzielczy w G³ogówku 2007-09-24
99. Bank Spó³dzielczy w Rabie Wyænej 2007-09-24
100. Bank Spó³dzielczy w Ostrowi Mazowieckiej 2007-09-25
101. Kujawsko-Dobrzyński Bank Spó³dzielczy 2007-09-25
102. Bank Spó³dzielczy w B³aszkach  2007-10-11
103. Bank Spó³dzielczy w Gniewie  2007-10-11
104. Piastowski Bank Spó³dzielczy w Janikowie 2007-10-11
105. Bank Spó³dzielczy w Pleszewie 2007-11-02
106. Bank Spó³dzielczy w £asinie 2007-11-05
107. Bank Spó³dzielczy w Bia³ej Podlaskiej  2007-11-12

¼ród³o danych:  www.knf.gov.pl

 

 
designed by www.madeyourweb.com