Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Sektor SKOK arrow Ustawa o SKOK przyjęta przez Senat bez poprawek
Ustawa o SKOK przyjęta przez Senat bez poprawek Drukuj
03.02.2017

1 lutego br. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 lipca 2015 r. Sygn. akt K 41/12.

 

W przedmiotowym wyroku Trybunał stwierdził, że art. 60 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, dalej: ustawa o skok) w zakresie, w jakim nie ogranicza środków nadzoru KNF nad działalnością małych kas, jest niezgodny z art. 22 (dopuszczalność ograniczenia wolności działalności gospodarczej) w związku z art. 31 ust. 3 i art. 58 ust. 1 Konstytucji (zasada poszanowania i ochrony wolności człowieka).

Trybunał odroczył termin utraty mocy obowiązującej art. 60 ustawy o skok o 18 miesięcy. Był to okres na dostosowanie zakwestionowanego przepisu do standardu konstytucyjnego. Jeśli w tym okresie nie zostałby odpowiednio znowelizowany ww. przepis, państwowy nadzór finansowy nad wszystkimi  kasami i Kasą Krajową ustałby z dniem 14 lutego br.

Nowelizacja wprowadza ograniczony  nadzór KNF nad „małymi kasami”, tj. kasami, które spełniają następujące warunki:  suma aktywów bilansu kasy na koniec roku obrotowego nie przekracza 20 mln zł, a średnioroczna liczba członków kasy w ostatnim roku obrotowym nie przekracza 10 tys. osób.

Poziom sumy bilansowej małej kasy określono na poziomie mniejszym niż suma bilansowa najmniejszego banku spółdzielczego, tj. 20,28 mln zł. Celem zaproponowanego rozwiązania jest uniknięcie sytuacji, w której część kas, w stosunku do których będą stosowane ograniczone środki nadzoru byłaby większa pod względem aktywów od małych banków spółdzielczych, które spełniają normy nadzorcze.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Aktualnie ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu.  

 
designed by www.madeyourweb.com