Forum Liderów Banków Spółdzielczych
18.09.2017
Dwudniowe tegoroczne obrady z udziałem przedstawicieli banków, polityków, regulatorów i nadzorców, odbędą się już 20-21 września br. w Sangate Hotel Airport w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 32.
 

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2017

Odważnie i rozważnie – dyskusja o przyszłości polskiej bankowości lokalnej w dobie rewolucji technologicznej”.

 

Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest jedną z największych i najważniejszych dorocznych konferencji środowiska bankowego, poświęconą omówieniu bieżących i strategicznych wyzwań stojących przed bankowością spółdzielczą w Polsce. Dwudniowe tegoroczne obrady z udziałem przedstawicieli banków, polityków, regulatorów i nadzorców, odbędą się już 20-21 września br. w Sangate Hotel Airport w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 32.

W trakcie konferencji przeprowadzona zostanie dyskusja środowiska bankowości spółdzielczej, z udziałem zaproszonych gości, w tych ważnych kwestiach.

Po pierwsze, dotyczyć ona będzie postępu prac we wdrażaniu nowych rozwiązań instytucjonalnych w bankowości spółdzielczej, w tym wniosków płynących z utworzenia systemu ochrony instytucjonalnej.

Po drugie, zasadniczy ciężar dyskusji zostanie położony na rozwój modelu biznesowego i modelu funkcjonowania zrzeszeń banków spółdzielczych w warunkach działania systemów ochrony instytucjonalnej. W tym celu chcemy dokonać wymiany poglądów w gronie samych banków, wskazać na możliwości większej aktywizacji banków w budowie społeczności lokalnych, a także na ofertę firm infrastrukturalnych, która daje bankom szansę konkurowania na coraz bardziej wymagającym rynku usług finansowych w Polsce. Chcemy koncentrować się na takich działaniach, które prowadziłyby do wzrostu dochodów przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznego funkcjonowania. W tym świetle trzeba też widzieć włączenie do tematów dyskusji możliwości rozwoju bankowości elektronicznej i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Po trzecie, chcemy przeanalizować możliwości zwiększenia udziału banków spółdzielczych w programach unijnych oraz współpracy tych banków z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Istniejące możliwości korzystania z programów unijnych w ramach obecnej perspektywy wymagają nowego spojrzenia ze strony beneficjentów oraz lokalnych instytucji finansowych.

Mamy nadzieję, że przeprowadzona dyskusja pozwoli wytyczyć szlaki rozwoju bankowości spółdzielczej na najbliższe lata, które przyczynią się do umocnienia jej pozycji na rynku usług finansowych w Polsce.

 

źródło: www.zbp.pl